Szent Erzsébet imakönyv

A Szent Erzsébet Imakönyv letölthető PDF formátumban ide kattintva

 

Szent Erzsébet
IMAKÖNYV
3
„Szívesen imádkozzatok a nap folyamán többször is.
Érezzétek meg, mennyire szükségetek van az imára,
és ne féljetek az imával járó erőfeszítéstől.
Az imádság kitágítja az ember szívét,
hogy befogadhassuk Isten ajándékát, vagyis magát az Urat.”
Boldog Kalkuttai Teréz
4 5
I.
A nAp megszentelése
1. Szívem első gondolata
Szívem első gondolata,
Hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.
Édes Jézus add kegyelmed,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy.
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Ámen.
2. Szívből kérlek Istenem
Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem!
Segíts meg, hogy jó legyek,
Mindenkivel jót tegyek!
Ha rám nézel e napon,
Öröm legyen arcodon! Ámen
I.
3. Szeretnék rád hasonlítani
Szeretnék rád hasonlítani
Minden tettemmel boldogítani.
Ha játszom, add, hogy jó legyek,
Ha tanulok, add, hogy figyelhessek.
Mindig téged kövesselek! Ámen
4. Reggeli hálaadás (M. G.Schneider)
Hálát adok, hogy itt a reggel,
Hálát adok az új napon.
Hálát adok, hogy minden percem
néked adhatom.
Hálát nem csak a jó testvérért,
Hálát mindenkiért adok.
Hálát adok, hogy minden sértést
megbocsáthatok.
Hálát adok, hogy munkát küldesz,
Hálát adok, hogy fény ragyog.
Hálát adok, hogy lelkem fényes,
és boldog vagyok.
Hálát adok a vidám percért,
Hálát, ha szomorú leszek.
Hálát adok, hogy adsz elém célt
és kezed vezet.
Hálát adok, hogy hallom hangod,
Hálát adok a jó hírért.
Hálát adok, hogy Tested adtad
minden emberért.
Hálát adok az üdvösségért,
Hálát adok, hogy várni fogsz.
Hálát adok, hogy ma reggel még
hálát adhatok.
I.
6 7
5. XXIII. János pápa reggeli imája
Mennyei Atyám!
Hálát adok Neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál.
Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd!
Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót
akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit
Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és
tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá.
Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne
kapott volna!
Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam
mások helyzetébe!
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat,
és ne legyek barátságtalan vagy sértő! Ámen
Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen
bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a
szomorú világban!
Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek
közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által! Ámen.
6. Reggeli ima
Mindenható Isten, Kinek kegyelméből
a mai reggelt megértük,
A te üdvözítő erőd segítsen ma minket,
hogy a nap folyamán semmi bűnt se kövessünk el,
Hanem minden gondolatunk, szavunk és tettünk
a te szent akaratod teljesítésére irányuljon,
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Szalézi reggeli ima
Imádlak, Istenem, és szeretlek tiszta szívemből!
Köszönöm, hogy megteremtettél,
hogy katolikus kereszténnyé tettél,
I.
s hogy ezen az éjszakán megtartottál!
Felajánlom neked mai napom jócselekedeteit.
Add, hogy minden tettem
szent akaratod szerint való legyen
a te nagyobb dicsőségedre!
Őrizz meg a bűntől és minden bajtól!
Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel!
Ámen.
Isten angyala, ki őrzőm vagy,
kinek engem Isten kegyelme ajánlott: világosíts,
őrizz, kormányozz és vezérelj engem! Ámen.
Mária, Keresztények Segítsége!
Könyörögj érettünk!
Uram!
Ahová tettél, ott szolgállak,
ahol megsejtlek, megcsodállak.
Ahogyan tudlak, úgy követlek,
ha megbotlom, nem csüggedek.
Amim van, azért magasztallak,
amim nincs, azért nem zaklatlak.
Ami a munkám, megcsinálom,
a jót érte sose várom.
Ha nem sikerül, nem kesergek,
és másnap mindent újra kezdek. Ámen.
7. Imádságok étkezés előtt
Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk.
Adjad, Uram, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék. Ámen.
Te hívsz meg minket a lakomára
Az együttlétért Tied a hála.
Mert úgy szerettél emberré lettél,
kenyeret adtál, velünk is ettél. Ámen.
I.
8 9
Áldj meg minket Urunk és ezeket az adományokat,
amelyeket a Te bőkezűségedből magunkhoz veszünk,
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
8. Imádságok étkezés után
Aki ételt, italt adott,
annak neve legyen áldott.
Mi jóllaktunk, hála Isten,
annak is adj, kinek nincsen. Ámen.
Hálát adunk néked, mindenható Úristen
minden jótéteményedért,
ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen
Dicsőség, hála, jó Atya, néked,
Kenyerünk Krisztus, erőnk a lélek. Ámen.
9. Esti himnusz
Immár a Nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Légy kegyes és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.
A gonosz álmok fussanak
és minden éji képzelet.
A gonoszt űzze el kezed,
Testünket hogy ne rontsa meg.
Álmodjék rólad a szívünk,
Álmunkban is te légy velünk.
Téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk.
Add meg, kegyelmes jó Atyánk,
és Egyszülötte, add nekünk.
És Szentlélek, vigasztalónk,
örök, felséges Istenünk. Ámen.
I.
10. Kezed közé…
Kezed közé leteszem elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm!
Ígérem, még jobb leszek.
Őrizd, Uram, gyermeked! Ámen.
11. Esti ima
Ó, édes Istenem!
Hálát mond a lelkem,
hogy egész napon át
úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
mossa meg kegyesen
szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
gondviselő szemed!
Kérlek, óvd az éjjel
testemet, lelkemet!
Szűz Anyám és őrangyalom,
legyetek énvelem,
ha ti rám vigyáztok,
nyugodt lesz éjjelem. Ámen.
12. Esti imádság (M. G. Schneider)
Hálát adok az esti órán, hálát adok, hogy itt az éj.
Hálát adok, hogy szívem mélyén hála dala kél.
Hálát adok a csillagfényért, hálát a sűrű éjjelért.
Hálát adok, hogy nem vagy messze, most is küldesz fényt.
Hálát adok, hogy küldtél testvért társként, aki ma mellém állt.
Hálát adok, hogy megengedted azt is, ami fájt.
Hálát adok, hogy Tested táplál, hálát, hogy ma is szólt szavad.
Hálát adok, hogy lelkem biztos cél felé halad.
I.
10 11
Hálát adok, hogy mellém álltál, hálát, hogy szép az otthonom.
Hálát, hogy munkát küldesz, s békén alhatom.
Hálát adok, a sok-sok jóért, hálát adok, hogy megbocsátsz.
Hálát adok, el nem hagytál, s újabb útra vársz.
Hálát adok, hogy szemed rajtam, hálát adok, hogy reményt adsz.
Hálát adok, biztos eljössz, mint a virradat!
13. Énekes esti ima
Látod, újra este van,
Hozzád száll most halk szavam, mindenségnek Istene,
Téged dicsér énekem.
Köszönöm ezt a napot, annyi szépet s jót hozott,
Köszönöm a napsütést, fényét szórta szerteszét.
Refr.: Kérlek, ó, jó Uram add meg, fényeddé váljak, jeled lehessek.
Kérlek, Szentlelkedet küldd el,
Ő vezessen mindig, s végül Hozzád érkezzek!
Uram mindent köszönök, bánatot és örömöt,
Legyen rajtam szent kezed, óvja-védje életem.
Szeretném, ha szeretnél, minden szavad érteném,
életemben követném, s végül Hozzád érkeznék.
Refr.
Látod, újra este van, Hozzád száll most halk szavam,
mindenségnek Istene, Téged dicsér énekem.
14. Erdő mellett…
Erdő mellett estvéledtem, subám fejem alá tettem.
Összetettem két kezemet, úgy kértem jó Istenemet!
Én Istenem, adjál szállást, már meguntam a járkálást.
A járkálást, a bujdosást, az idegen földön lakást.
Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzám szent angyalát,
bátorítsa szívünk álmát, adjon Isten jó éjszakát.
I.
II.
Imádságok A szentírásból
15. Az Úr imádsága
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.
16. Ároni áldás
Áldjon meg téged az Úr
És őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád arcát az Úr
És kegyelmezzen néked!
Fordítsa feléd arcát az Úr,
S adjon békét tenéked!
II.
12 13
17. A Jó Pásztor (23. zsoltár)
Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt,
zöldellő réteken legeltet.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet.
Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.
Ha sötét völgyben járok is,
nem félek a bajtól, hisz te velem vagy.
Botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Számomra asztalt terítettél,
ellenségeimnek szeme láttára.
Fejemet megkented olajjal,
s a poharam színültig töltötted.
Kegyelmed és jóságod vezet
életemnek minden napján,
s az Úr házában lakhatom
örök időkön át.
18. Nyolc boldogság (Mt 5,3-12)
1. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
2. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
3. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd
eltelnek vele.
5. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
6. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.
7. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd
őket.
8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,
mert övék a mennyek országa.”
II.
III.
márIA tIszteletére
19. Angyali üdvözlet
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes!
Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
20. Az Úr angyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe
fogadá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy, Mária…
Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy, Mária…
És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy, Mária…
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus
Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és
keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi
Urunk által. Ámen.
III.
14 15
21. Oltalmad alá futunk…
(legősibb Mária-imádság)
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges
és áldott Szűz! Asszonyunk, közbenjárónk és szószólónk, engeszteld meg értünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass
be minket szent Fiadnak! Ámen.
Most segíts meg Mária…
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy.
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen.
22. Rózsafüzér
Az örvendetes titkok
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
A tizedekre:
1. …akit te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál,
2. …akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,
3. …akit te, Szent Szűz, a világra szültél,
4. …akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál,
5. …akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál,
A fájdalmas titkok
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse.
III.
A tizedekre:
1. …aki érettünk vérrel verejtékezett,
2. …akit érettünk megostoroztak,
3. …akit érettünk tövissel koronáztak,
4. …aki érettünk a nehéz keresztet hordozta,
5. …akit érettünk keresztre feszítettek,
A dicsőséges titkok
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.
A tizedekre:
1. …aki a halálból feltámadt,
2. …aki a mennybe felment,
3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte,
4. …aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
5. …aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,
A világosság titkai
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a Szentségekben megerősítsen.
A tizedekre:
1. …aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2. …aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
3. …aki meghirdette Isten országát,
4. …aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5. …aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,
III.
16 17
I V.
neves emberek ImádságAI
23. Aranyszájú Szent János fohásza
Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
24. Loyolai Szent Ignác: Önfelajánlás
(Teréz anya és társainak napi imádsága)
Fogadd el, Uram, szabadságomat,
fogadd egészen,
vedd értelmemet, akaratomat
s emlékezésem.
Mindazt, amim van, és ami vagyok,
Te adtad ingyen:
visszaadok, Uram, visszaadok
egyszerre mindent.
Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed;
csak egyet hagyj meg ajándékodul:
szeretnem téged.
Csak a szeretet maradjon enyém
a kegyelemmel,
s minden, de minden
gazdagság enyém,
más semmi nem kell.
I V.
25. Szent Imre herceg imája
Úristen, te az egész világ gondviselője vagy.
Te adsz erőt a gyönge embernek, a te kezedben van
a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden földi királynál.
Tégy velem tetszésed szerint!
26. Assisi Szent Ferenc imája
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek;
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést.
Ahol tévedés, oda igazságot;
Ahol, kétely, oda hitet;
Ahol kétségbeesés, oda reményt;
Ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add,
Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
Mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni,
Mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
Mint hogy szeretet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve
találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk,
Akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk,
Akkor ébredünk az örök életre.
I V.
18 19
27. Szent-Györgyi Albert imádsága
Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban.
Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,
Hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen
Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak
és Békességnek.
28. Charles de Foucauld:
Az „önátadás imája”
Atyám, Reád bízom magam,
Tégy velem úgy, ahogy Neked tetszik,
Bármi legyen is, megköszönöm.
Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok.
Csak akaratod teljesüljön bennem
és minden teremtményedben,
más vágyam nincs is, Istenem,
szívem egész melegével,
mert szeretlek Téged,
és ez a szeretet késztet arra,
hogy teljesen Neked adjam magam,
mérték nélkül határtalan bizalommal
kezedbe helyezzem életem;
mert hiszen Te vagy az én Atyám!
Boldog Kalkuttai Teréz anya: Uram, akarod?
Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen?
Uram, neked adom ma a kezemet.
Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, ma neked adom lábamat.
Uram, akarod ma a hangomat,
I V.
hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.
Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap
a magányosok szeretetével múljon el,
mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet.
29. Karl Rahner: Hiszek a Szentlélekben
Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől
Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat
Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet
Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet
Hiszem, hogy megállít a rossz előtt
Hiszem, hogy felbátorít a jóra
Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat
Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt
Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet
Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben
Hiszem, hogy áthatja egész lényemet
I V.
20 21
V.
más szép Imádságok
30. Dicsőség…
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké!
31. Isteni erények felindítása
Uram, Istenem hiszek tebenned, mert örökké igazságos vagy!
Uram, Istenem remélek tebenned, mert végtelenül hű és irgalmas
vagy!
Uram, Istenem, mindennél jobban szeretlek Téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy!
E Szent Hitben és Szeretetben erősíts meg Istenem! Ámen.
32. Papp-Váry Elemérné: Magyar Hiszekegy
(részlet)
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
33. Köszönet a szülőkért
Áldott légy Istenem, köszönöm, neked aput és anyut.
Hálát adok neked az életért, melyet adtál nekem, és rájuk bíztál.
Köszönöm szeretetüket, amely számomra örökké a Szeretet első
mosolya marad. Ámen.
34. Halottakért
Adj, Uram örök nyugodalmat nekik!
És az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békében. Ámen
V.
35. Add, Uram…
Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
– hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
– hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;
– hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak
legyenek;
– hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;
– hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;
– hogy értelmem éber és friss legyen az igazság – csak az igazság –
befogadására;
– hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat,
tetteimet, ami fölemel!
36. Istenem, köszönöm…
Istenem, köszönöm a világ szépségét,
Ragyogásod megcsillanását!
Köszönöm, hogy hitet adtál nekünk,
mely megnyitja szívünket
királyságod számára.
Köszönöm, hogy hatalmas hittel
töltöttél be minket,
hogy megnyíljon szívünk és a kezünk,
És hogy végre megláthassunk
és megérinthessünk Téged,
és ezután beléphessünk Királyságodba! Ámen.
37. Fatimai ima
Istenem, hiszek benned, imádlak téged,
remélek benned, szeretlek téged.
Bocsánatot kérek tőled mindazokért,
akik nem hisznek benned, nem imádnak téged,
nem remélnek benned, nem szeretnek téged.
V.
22 23
38. Ima testvérekért, rokonokért
Atyám, őrizd, óvjad a bajtól azokat, akiket különösen szeretek.
Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom. Védd meg őket minden bajtól, áldd meg törekvéseiket.
Bizalommal kérlek, Atyám, tarts távol szeretteimtől minden
rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te szeretetedbe vonja
lelküket.
Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való
bizalomban.
Tudjanak remélni segítő kegyelmedben. Engedd, hogy szép
legyen életük: áldott a reggel, sikeres a munka, zavartalan az álom
és békés a pihenés.
Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen tebenned és
szeretetedben. Élvezzék a földi boldogságot, amelyet tiszta lelkek
számára juttatsz, hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni.
39. Ókeresztény áldás
Az Úr legyen előtted, hogy az igaz útra vezessen Téged!
Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon és oltalmazzon
Téged!
Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen Téged a gonoszok
álnokságától!
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel, és kihúzzon Téged
a csapdából!
Az Úr legyen benned, hogy megvigasztaljon Téged,
ha szomorúság nehezedik a szívedre!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen Téged, ha ellenség ront
Rád!
Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon Rád!
Így áldjon meg Téged a jóságos Isten!
V.
40. Fülbe-Bogár
Kalkuttai Boldog Teréz: Az élet himnusza
Az élet az egyetlen esély, vedd komolyan!
Az élet szépség, csodáld meg!
Az élet boldogság, ízleld!
Az élet álom, tedd valósággá!
Az élet kihívás, fogadd el!
Az élet kötelesség, teljesítsd!
Az élet játék, játszd!
Az élet vagyon, használd fel!
Az élet szeretet, add át magad.
Az élet titok, fejtsd meg!
Az élet ígéret, teljesítsd!
Az élet szomorúság, győzd le!
Az élet dal, énekeld!
Az élet küzdelem, harcold meg!
Az élet kaland, vállald!
Az élet jutalom érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!
41. Ferenc pápa tanácsai
Mondjunk egy imát minden ujjunkra:
A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. Ezért imádat azokért
kezdjed akik legközelebb vannak hozzád. Azok a személyek ezek,
akiket a legkönnyebb megjegyezni. Szeretteinkért imádkozni
„édes kötelesség”.
Következő ujjad a mutatóujj. Imádkozz azokért, akik utat mutatnak, tanítanak és gyógyítanak. Ide tartoznak tanáraid, mestereid,
orvosaid, papjaid és szerzeteseid. Nekik támogatásra és bölcsességre van szükségük, hogy másoknak utat tudjanak mutatni.
Legyenek mindig jelen imáidban.
Következő ujjad a középső, amely a legmagasabb. Ez vezetőinkre emlékeztet. Imádkozz országod elnökéért, a kongresszusi
tagokért, a vállalatvezetőkért és igazgatókért. Ezek az emberek
V.
24 25
irányítják hazád sorsát és alakítják a közgondolkodást. Szükségük
van Isten vezetésére.
A negyedik ujjad a gyűrűsujj. Bár sokan nem tudják, de ez a
leggyengébb ujjunk, bármelyik zongoratanár megmondja neked.
A leggyengébbekre emlékeztet akiknek sok bajuk van, akiket
levert a betegség. Szükségük van imáidra éjjel és nappal. Soha nem
tudsz eleget imádkozni értük. Gyűrűsujjad hív, hogy imádkozz a
házaspárokért is.
Utoljára marad a kisujjad, legkisebb az összes ujj közül, így kell
látnunk magunkat Isten és ember előtt. Azt mondja a Biblia: „az
utolsókból lesznek az elsők”. Kisujjad arra emlékeztessen, hogy
imádkozz magadért. Miután imádkoztál az előző négy csoportért, akkor már megfelelő perspektívából látod saját szükségleteidet és jobban tudsz imádkozni a tieidért.
Így talán nem feledkezünk meg senkiről, Köszönjük Szentatyánk!
….és ha az ujjaink elfogytak, mondunk egy fohászt esetleges
ellenfeleinkért is.
42. Avilai Szent Teréz
Hozzon a mai nap belső békét számodra.
Bízz Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned
kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a
szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat „teljesen a tiéd”, és adja meg lelkednek a dal a
tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké!
V.
43. Howard Arnold Walter
Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem;
Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem;
Barátja leszek mindenkinek – ellenségnek, társtalannak;
Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek.
44. Ima az őrangyalhoz
Őrangyalom, szívből kérlek,
légy vezérem, amíg élek.
Ments meg engem bűntől, bajtól,
ne hagyj el a halálomkor.
Mindig jóra figyelmeztess,
úgy vezess a jó Istenhez.
V.
26 27
VI.
szentgyónás
Ezeket gyónás előtt kell megtenned:
1. Rövid ima, hogy minden fontos rosszaságod eszedbe jusson
2. Lelkiismeret vizsgálata, bűneid átgondolása, bűnbánat
(lelkitükör segíteni fog)
3. Átgondolod a szentgyónás menetét
Gyóntatószékben
4. Köszönsz: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
P: „Mindörökké. Ámen”
5. Letérdelsz, keresztet vetsz:
„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”
6. „Gyónom a mindenható Istennek és Isten helyett neked lelki
atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el.
Utoljára gyóntam…”
ez után következik bűneid bevallása
Ha végeztél:
7. „Lelki atyám, többre nem emlékszem, kérek elégtételt és
feloldozást”
8. Rövid beszélgetés, figyelj, fontos dolgokat fogsz majd megtudni.
Ekkor fogod megkapni az elégtételt (penitenciát)
9. Elégtétel után mondod:
„Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó
Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével
a jóra törekszem és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmat
kerülöm.”
VI.
Vag y:„Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom,
hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem.
Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.”
10. Az atya feloldoz „…én feloldozlak téged az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében” te némán keresztet vetsz és felelsz: „Ámen”
11. Válaszolsz a pap szavaira.
P: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.
– Mert örökké szeret minket
P: Bűneid megbocsátattak, menj békével.
– Istennek legyen hála!
12. Köszönsz és kilépsz a gyóntatószékből
(Dicsértessék a Jézus Krisztus)
P: „Mindörökké. Ámen”
13. Gyóntatószéken kívül, gyónás után
Hálaadás, megköszönöd Istennek, hogy megbocsátott
Elvégzed az elégtételt
Lelkitükör
Lelkitükör a leggyakoribb „gyerekbűnök” szerint
1. Nem imádkoztam (reggel, este). Hanyagul imádkoztam.
Nem tanultam hittant.
2. Káromkodtam. Szent dologgal tréfálkoztam.
3. Szentmisét mulasztottam, elkéstem. Templomban rossz
voltam.
4. Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem.
Nem segítettem. Feleseltem.
5. Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre rábeszéltem. Egészségemre nem vigyáztam.
Nem tartottam be a közlekedési szabályokat.
6. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.
7. Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Kárt okoztam. Holmimra nem vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam.
8. Hazudtam. Árulkodtam. Másra rosszat mondtam. Titkot
elárultam.
VI.
28 29
9. Önző voltam. Elégedetlen voltam. Irigy voltam.
10. Nem törekedtem hibáimat kijavítani.
Lelkitükör a leggyakoribb bűnök alapján
Mikor voltál utoljára gyónni?
Ha vétkeztél: Mennyire szándékosan? Hányszor tetted?
nem imádkoztam rendszeresen, hiszek a babonában, szentmisét
elmulasztottam, káromkodtam, csúnyán beszéltem, szemtelenül
viselkedtem otthon vagy iskolában, visszabeszéltem a szüleimnek,
nevelőimnek, nem figyeltem a hetesre, ígéreteimet nem tartottam be, kicsúfoltam az idősebbeket, gyengébbeket, feleslegesen kockáztattam egészségemet, verekedtem, veszekedtem,
cigizem, alkoholt ittam, állatokat kínoztam, „csúnya” képeket
nézegettem és mutogattam, „csúnya” vicceket meséltem, pornót
néztem, hazudtam, árulkodtam osztálytársaimra és testvéremre,
valakiről pletykákat terjesztettem, kárörvendő voltam, loptam,
nem vigyáztam a mások tulajdonára, szemeteltem, irigykedtem
másokra (osztályzat, drága ruha, szép felszerelés, játékok, megértő
szülők …), puskáztam, hanyagul végeztem el feladataimat ( lecke,
házi munka, ) gőgös voltam, haragtartó voltam, nem bocsátottam
meg valakinek, segítettem valakit a rosszaságban
…és mi jut még eszembe…?
Lelkitükör a nyolc boldogság alapján („haladóknak”)
Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Túlzott aggódás a pénzért, anyagiakért, aggódás a látszatért,
hírnév miatt, kényelemszeretet, önzés, irigység.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
sok elmulasztott alkalom, amikor másnak segítségére lehettünk
volna.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
sértő, durva szavak, érzéketlenség, bántó kritizálás, kárörvendés,
megszólás, rágalmazás
VI.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert
majd eltelnek vele.
szentmise, ima mulasztása, vallásos önképzés hanyagolása, nevelés
elutasítása
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
többre tartjuk magunkat másoknál, másokat szeretetlenül elítélünk.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
hazugság, az igazság elhallgatása, paráznaság
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják
majd őket.
veszekedés, dac, makacsság, összeférhetetlenség
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert
övék a mennyek országa.
szégyenkezés a vallás miatt, harag, ellenségeskedés azzal, aki kicsit
más, mint én
Lelkitükör a Tízparancsolat alapján
1. Isten az én teremtő mennyei Atyám
Szeretem-e őt és szívesen beszélgetek-e vele? Törekszem-e őt
egyre jobban megismerni, tanulom-e a hittant? Figyelek-e Jézus
szavára a szentmisén? Szoktam-e rendszeresen imádkozni? Nem
szolgálok-e a gonosz léleknek azzal, hogy babonában, horoszkópban, UFO-ban, szellemidézésben stb hiszek? Beszéltem-e hitem
ellen?
2. Istenről tisztelettel és szeretettel beszélünk!
Így teszek-e? szoktam-e káromkodni, Istent és a szent dolgokat
gyalázni? Szoktam-e szent dolgokból gúnyt űzni?
3. Az Úr napját szenteld meg!
Megyek-e vasárnap szentmisére? Hogyan veszek részt rajta?
Mivel töltö a vasárnapot?( nem hagyom ekkorra a tanulást?)
Nem töltöm-e üres időtöltéssel a napot? (lustálkodás, naphosszat
tévézés…)
VI.
30 31
4. Szeresd, tiszteld szüleidet, nevelőidet!
Engedelmeskedek? Segítek, ha szükség van rá? Igyekszem örömet
szerezni? Beszélgetek velük? Szomorítottam-e őket? Hogyan
beszélek róluk mások előtt? Imádkozom értük?
5. Védd az életet!
Vigyáztam-e egészségemre? Veszélyeztettem-e életemet könnyelműségből vagy vagányságból? (közlekedési szabályok, virtuskodás…) Veszélyeztettem-e lelki életemet? (rossz filmek, rosszba vivő
barátok, bűnalkalmak…) Segítettem-e másokon, bajbajutottakon?
Milyen vagyok társaimhoz? Kiközösítettem-e mást, csúfoltam,
kínoztam, vertem-e mást? Tanítottam-e mást bűnre?
6. Légy szemérmes!
Isten akarata szerint tisztán élek? Néztem-e, mondtam-e,
tettem-e szemérmetlen dolgot? Ábrándoztam-e ilyesmin? Nem
beszélek-e „disznó módra”?
7. Légy becsületes, vigyáz mások értékeire!
Becsületesen dolgozol, tanulsz? Megbecsülöd magad és mások
tulajdonát? Vigyázol a magad és mások holmijára? Vigyázol a köztulajdonra? Óvod a környezetedet? Loptál? (ha igen: mit,menynyit, hányszor?) Nem vagy lusta, lógós? Szoktál csalni a leckével,
dolgozattal? (másolsz?) Adsz-e másoknak?
8. Beszélj szeretettel mindenkiről!
Pletykás vagy-e? Megszóltál, rágalmaztál másokat? Őszinte
voltál-e? Tudtál bocsánatot kérni? Tudtál titkot tartani? (persze
nem bűnt)
9. Légy hűséges!
Azon vagy, hogy szülei szeressék egymást? Szítottál-e veszekedést, széthúzást közöttük? Kihasználod-e szüleidet egymás ellen,
ha úgy kívánja az érdeked?
10. Elégedj meg a sajátoddal!
Önzetlen vagy-e? Megelégszel-e azzal, ami van? ”Nyúzod” új
dolgokért a szüleidet? Torkos vagy-e? Irigy vagy-e? (más értékei,
tulajdonságai, sikerei, dolgai…) Gőgös vagy, lenézek másokat?
VI.
Megvetsz embereket szegénységük, származásuk, testi hiányosságuk miatt?
…és mi az, ami még bántja a lelkiismeretedet?
Karácsonyi lelkitükör
Mária
Az Úr szolgálólánya. Szeretetben adott életet szent Fiának, és
világra szülte az Élet Urát
És én?
Figyeltem-e Isten akaratát? Engedelmes volta-e Isten iránt?
Nem voltam-e gőgös Istennel, embertársaimmal szemben? Bizalommal voltam-e Isten iránt?
Védtem-e a magam és a mások életét, egészségét? Nem voltam-e
erőszakos, nem kényszerítettem-e rá másokra az én akaratomat?
Lenéztem, megvetettem másokat? Tartottam-e haragot? Forraltam-e bosszút mások ellen, nem voltam-e figyelmetlen, durva
másokkal? Veszekedtem, verekedtem-e? Tápláltam-e magamban
erőszakot horrorfilmek nézésével vagy más módon? Kerültem-e
a káros szenvedélyeket (cigaretta, ital, narkó)? Kockáztattam-e
vakmerően magam és mások életét? Igyekeztem-e betartani a
közlekedési szabályokat?
József
A szent család gondviselője. Tiszta szívével, áldozatkész szeretetével, hűségével, felelős munkájával Jézus és Mária támasza.
És én?
Megtettem-e mindent családom békéjéért, egységéért? Nem
voltam-e tiszteletlen szüleimmel, családtagjaimmal? Lehetett
számtani a segítségemre a családban? Becsaptam szüleimet?
Hallgattam a szavukra? Törekedtem-e bocsánatot kérni, ha kellett? Tudtam-e nekik megbocsátani? Imádkoztam-e szüleimért,
testvéreimért, Kerestem-e testvéreim javát, nem voltam-e önző?-Tudtam-e áldozatot hozni másokért? Szorgalmasan végeztem-e
feladataimat (tanulás, munka)? Loptam, csaltam? Vigyáztam-e
VI.
32 33
mások dolgára, vigyáztam-e a közös értékekre? Nem voltam-e követelőző, irigy, torkos, telhetetlen? Paráználkodtam-e magammal
vagy mással? Gondolkodtam-e, beszéltem-e, néztem-e szemérmetlenül, hallgattam-e szándékosan szemérmetlen beszédet?
Bölcsek
Isten igaz imádói. Értelmetlennek találják az életüket, ha nem
találják meg Isten küldöttjét. Hosszú útjukkal az Istent kereső
ember példaképei.
És én?
Törekedtem-e hitem elmélyítésére? Kerestem-e választ hittel
kapcsolatos kérdéseimre? Nem voltam-e babonás? Komolyan
vettem-e a hitoktatáson való részvételemet? Nem szégyelltem-e
Istent és a hitemet mások előtt? Rendseresen és figyelmesen
imádkozom-e? Szívesen veszek részt szentmisén? Áldoztam-e
készületlenül, vagy súlyos bűnnel a szívemben? Tartózkodtam-e
indok nélkül a szentáldozástól? Törekszem-e arra, hogy a többiekkel együtt imádkozzak, énekeljek? Hallgattam-e mindig a lelkiismeretem szavára? Igyekeztem-e kitartó lenni a jóban? (barátság,
segítség, ima, figyelem, fegyelem…)
Pásztorok
Az egyszerű hétköznapok emberei. Nehézségek, viszontagságok
között élnek. Szegények, és mégis van adnivalójuk. A szívük
nyitott minden rászoruló iránt. Szállással és élelemmel segítik a
Szent Családot.
És én?
Vádaskodtam, zúgolódtam-e Isten ellen, ha valami nehézségem
volt? Káromoltam-e Isten nevét tudatosan, vagy akár fölindulásból? Használtam-e trágár, indulatos szavakat? Rágalmaztam-e,
megszóltam-e másokat? Nehéz helyzetben is az igazat mondtam?
Hiszékeny vagyok, szédíthető? Próbálok utánajárni a dolgoknak? Voltam durva, tapintatlan? Segítettem-e a rászorulókon,
ha tudtam? Nyújtottam-e eligazítást, gondoskodást, jótanácsot
másoknak, ha tehettem?
Terheli-e más bűn a lelkiismeretedet?
Te is állj meg tiszta szívvel az Úr Jézus betlehemi jászolánál!Ámen.
VI.
VII.
keresztút
1. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
3. állomás: Jézus először esik el a kereszttel
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
VI.
34 35
4. állomás: Jézus szent Anyjával találkozik
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
6. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
7. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
VII.
8. állomás: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
9. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
10. állomás Jézust megfosztják ruháitól
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
11. állomás: Jézust a keresztre szegezik
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
VII.
36 37
12. állomás: Jézus meghal a kereszten
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
13. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas
anyja ölébe fektetik
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
14. állomás: Jézus holttestét sírba teszik
– Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!
– Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
• Elmélkedés
• Miatyánk
• Üdvözlégy
– Könyörülj rajtunk, Uram!
– Könyörülj rajtunk!
VII. VII.
38 39
Az ImAkönyv rAjzAIt
készíttették
tArtAlomjegyzék
I. A nap megszentelése …………………………………………………………………..4
1. Szívem első gondolata …………………………………………………………………..4
2. Szívből kérlek Istenem ………………………………………………………………….4
3. Szeretnék rád hasonlítani …………………………………………………………….5
4. Reggeli hálaadás (M. G.Schneider) ………………………………………….5
5. XXIII: János pápa reggeli imája …………………………………………………6
6. Reggeli ima ……………………………………………………………………………………….6
7. Imádságok étkezés előtt ………………………………………………………………7
8. Imádságok étkezés után ……………………………………………………………….8
9. Esti himnusz ……………………………………………………………………………………8
10. Kezed közé… …………………………………………………………………………………….9
11. Esti ima ………………………………………………………………………………………………9
12. Esti imádság (M. G. Schneider) …………………………………………………9
13. Énekes esti ima ………………………………………………………………………………10
14. Erdő mellett……………………………………………………………………………………10
II. Imádságok a Szentírásból …………………………………………………..11
15. Az Úr imádsága …………………………………………………………………………….11
16. Ároni áldás ……………………………………………………………………………………..11
17. A Jó Pásztor (23. zsoltár) …………………………………………………………….12
18. Nyolc boldogság (Mt 5,3-12) ……………………………………………………12
40 41
III. Mária tiszteletére ……………………………………………………………………13
19. Angyali üdvözlet …………………………………………………………………………..13
20. Az Úr angyala ………………………………………………………………………………..13
21. Oltalmad alá futunk… …………………………………………………………………14
22. Rózsafüzér ………………………………………………………………………………………14
I V. Neves emberek imádságai ……………………………………………………..16
23. Aranyszájú Szent János fohásza ……………………………………………….16
24. Loyolai Szent Ignác: Önfelajánlás …………………………………………..16
25. Szent Imre herceg imája …………………………………………………………….17
26. Assisi Szent Ferenc imája ……………………………………………………………17
27. Szent-Györgyi Albert imádsága ………………………………………………18
28. Charles de Foucauld: ………………………………………………………………….18
29. Karl Rahner: Hiszek a Szentlélekben …………………………………….19
V. Más szép imádságok ………………………………………………………………….20
30. Dicsőség… ……………………………………………………………………………………….20
31. Isteni erények felindítása …………………………………………………………….20
32. Papp-Váry Elemérné: Magyar Hiszekegy ……………………………20
33. Köszönet a szülőkért ……………………………………………………………………20
34. Halottakért …………………………………………………………………………………….20
35. Add, Uram… …………………………………………………………………………………..21
36. Istenem, köszönöm… …………………………………………………………………..21
37. Fatimai ima …………………………………………………………………………………….21
38. Ima testvérekért, rokonokért ……………………………………………………22
39. Ókeresztény áldás …………………………………………………………………………22
40. Fülbe-Bogár ……………………………………………………………………………………23
41. Ferenc pápa tanácsai ……………………………………………………………………23
42. Avilai Szent Teréz …………………………………………………………………………24
43. Howard Arnold Walter ……………………………………………………………..24
44. Ima az őrangyalhoz ……………………………………………………………………..25
VI. Szentgyónás …………………………………………………………………………………..26
VII. Keresztút …………………………………………………………………………………………33
42

Vélemény, hozzászólás?